Rukun talak merupakan unsur pokok yang mesti terdapat dalam talak dan terwujudnya talak tergantung terdapat dan lengkapnya unsur-unsur yang dimaksud. […]

  • 1
  • 2